Stadgar

Kapitel 1 – Ändamål

Kapitel 2 – Medlemskap

Kapitel 3 – Organisation

Kapitel 4 – Styrelse

Kapitel 5 – Årsmöte

Kapitel 6 – Val

Kapitel 7 – Utskott

Kapitel 8 – Ekonomi

Kapitel 9 – Revision och ansvarsfrihet

Kapitel 10 – Stadgeändring

Kapitel 11 – Stadgetolkning

Kapitel 1

Ändamål

1:1 Ändamål Nuclear Nation är en ideell förening, vars syfte är
att främja synthmusiken och gemenskap mellan personer, som uppfattar
denna musikstil som tilltalande, s k synthare.

Kapitel 2

Medlemskap

2:1 Medlemskap Medlem av Nuclear Nation är varje person som så
önskar, samt erlagt stadgad avgift till föreningen. Utträde sker
efter önskemål, eller genom underlåtenhet att betala stadgad
avgift.
2:2 Skyldighet Medlems skyldighet består i att erlägga stadgad
avgift, samt uppfatta synthmusiken som tilltalande.
2:3 Rättigheter Varje medlem äger rätt att deltaga i, av NN
anordnade, evenemang, under förutsättning att inga laga hinder
finnes. Medlem har närvarorätt och rösträtt vid föreningens
årsmöten.
Varje medlem är även valbar till förtroendeposter.
Medlem äger rätt att få motion behandlad av styrelsen. Varje medlem
äger rätt att taga del av föreningens protokoll och övriga
handlingar.

Kapitel 3

Organisation

3:1 Organisation Föreningens verksamhet utövas på nedan stadgat sätt
genom

 1. Styrelse
 2. Årsmöten
 3. Utskotten
 4. Sakansvariga
 5. Revisorer

Kapitel 4

Styrelse

4:1 Styrelse Styrelsen består av följande poster

 1. Ordförande
 2. Vice ordförande
 3. Sekreterare
 4. Kassör
 5. Ledamöter (3 st)
 6. WWW-ansvarig
 7. Revisor

Föreningens revisor är ständigt
adjungerad till styrelsens möten.

4:2 Sakansvariga Posterna 6 och 7 ovan är sakansvariga för sina respektive
områden.
4:3 Närvaro-,
yttrande-,
yrkande-
och
rösträtt
Närvaro-, yttrande-, yrkande-, och rösträtt vid
styrelsemöte tillkommer styrelsemedlem. Röstning genom fullmakt får
ej förekomma. Närvaro-, yttrande- och yrkanderätt tillkommer
adjungerad motionär samt revisor.
4:4 Beslutförhet
och beslut
Styrelsen kan fatta beslut vid sammanträde. Är färre
än två tredjedelar av styrelsens medlemmar närvarande då beslut
skall fattas kan detta ej ske om någon styrelsemedlem yrkar på
bordläggning.
4:5 Frånträde av
styrelsepost
Frånträder styrelsemedlem sitt uppdrag skall
vederbörande göra anmälan till styrelsen, i vars protokoll
anteckning härom skall göras. Ersättare utses av styrelsen tills
fyllnadsval kan hållas.
4:6 Kallelse till
styrelsemöte
Kallelse till styrelsemöte skall tillställas
styrelsens medlemmar i god tid.
4:7 Motion Motion till styrelsen kan inges av varje medlem i
föreningen, minst sju dagar före styrelsemöte. Styrelsen skall vid
behandling av motionen till sig adjungera minst en representant för
motionärerna.
4:8 Dagordning Inför varje styrelsemöte skall dagordning ha
upprättats. I denna skall ärenden enligt § 4:6 ha upptagits.
4:9 Handlingar Till styrelsemöte hörande handlingar skall
tillställas styrelsemedlemmar samt revisor senast tre dagar innan
styrelsemöte.
4:10 Protokoll Vid styrelsemöte skall föras protokoll som upptar
anteckning om ärendes art, samtliga ställda och ej återtagna
yrkanden, beslut samt särskilda yrkanden och reservationer.
Protokoll skall färdigställas och finnas tillgängligt för
föreningens medlemmar senast sju dagar efter styrelsemöte.
4:11 Åligganden Styrelsen åligger

att bereda ärenden som ska behandlas på årsmöte.
att inför årsmötet ansvara för föreningens ekonomi utom vad
avser organ för vilket annat stadgas.
att verkställa av årsmötet fattade beslut.
att representera föreningen och föra dess talan.
att handha föreningens stadgar, vaka över dess efterlevnad och
tillse att de, vid verksamhetsårets slut, är aktuella.
att tillse att kallelse, föredragningslista, protokoll och
övriga handlingar i samband med styrelsemöten och årsmöten
distribueras enligt §§ 4:5, 4:7-9, 5:4, 5:8 och 5:10.
att tillse att protokoll upprättas i enlighet med §§ 4:9 och
5:12-14.
att tillse att föreningens handlingar finns tillgängliga för
medlemmarna.
att besluta om eventuella arrangemang i föreningens
namn.
att upprätta och vid årsmötet föredraga föreningens
verksamhetsberättelse.
att handha föreningens administrativa göromål.
att besluta proceduren för hur val skall hållas.
att fastställa en verksamhetsplan för kommande året
att besluta medlemsavgift efter rådgivande omröstning bland
medlemmarna.
4:12 Delegationsordning Styrelsen kan delegera löpande beslut och visst ekonomiskt ansvar
till olika styrelsemedlemmar för att sköta föreningens
angelägenheter mellan styrelsemötena. I dessa fall ska styrelsen
utarbeta en delegationsordning som reglerar detta.
Delegationsordningen är ett levande dokument och kan ändras vid
vanliga styrelsemöten.

Kapitel 5

Årsmöte

5:1 Tidpunkt Årsmötet äger rum senast den 31 mars varje år.
5:2 Befogenheter Årsmötet är föreningens högsta beslutande
organ.
5:3 Närvaro-,
yttrane-,
yrkande- och
rösträtt
Närvaro-, yttrande-, yrkande-, och rösträtt vid
årsmöte tillkommer samtliga medlemmar i Nuclear Nation.
5:4 Beslutsförhet Årsmötet kan fatta beslut vid möte som utlyses enligt
6:4.Som årsmötets beslut gäller den mening som erhåller högsta
antalet röster. Vid lika röstetal gäller som årsmötets beslut den
mening som biträdes av mötesordförande. Vid val skilje dock lotten.
Beslut fattas med acklamation. Vid av enskild medlem begärd votering
sker omröstning på så sätt som årsmötet själv beslutar.
5:5 Kallelse till
årsmöte
Kallelse till föreningens årsmöte skall tillställas
medlemmarna minst 14 dagar före mötet.
5:6 Enkel fråga Enkel fråga kan av varje medlem skriftligen inges
till föreningens ordförande minst tre dagar före årsmötet. På enkel
fråga skall svar avgivas vid årsmötet av ordföranden eller annan
berörd befattningshavare. Årsmötet kan vid sådan fråga endast
besluta om protokollsanmärkning eller utredning.
5:7 Motion Motion till årsmötet kan av varje medlem i föreningen inges skriftligen till styrelsen senast sju dagar före årsmötet. Över motion skall styrelsen beredas tillfälle att avgiva yttrande
till årsmötet.
5:8 Ytterligare
ärenden
Medlem som önskar få ärende upptaget på årsmötets
föredragningslista skall anmäla detta till styrelsen senast tio
dagar före årsmötet.
5:9 Slutlig före-
dragningslista
Styrelsen skall senast sju dagar före årsmötet
tillställa medlemmarna slutlig föredragningslista där ärenden enligt
§§ 5:6 och 5:7 upptagits.
5:10 Extra ärenden Vid årsmötet får icke till avgörande upptagas ärenden
som icke angivits på föredragningslistan, såvida ej årsmötet med
minst två tredjedelars majoritet så beslutar. Dock behandlas enkla
frågor enligt § 5:5.
5:11 Handlingar Till årsmötet hörande handlingar skall tillställas
medlemmar i föreningen senast sju dagar före årsmötet.
5:12 Arbetsordning
för årsmöte
 1. Yrkanden bör framställas skriftligt.
 2. Talare rekommenderas att hålla sig kortfattat.
 3. Ordningsfråga bryter debatt i sakfråga och skall avgöras innan
  annan fråga tas upp till behandling.
 4. Vid beslut om streck i debatten skall mötesordföranden lämna
  tillfälle åt dem, som så önskar, att framlägga yrkanden, uppläsa
  dessa, samt bereda tillfälle åt de närvarande att begära
  ordet.
  Sedan detta skett kan nya yrkanden inte framställas och
  nya talare inte erhålla ordet i den aktuella frågan. Replik kan
  beviljas sedan streck i debatten anmälts.
 5. Endast förslag till vilka bifall yrkats under debatten upptas
  till beslut.
 6. Bordläggning skall i förekommande fall vid beslut först upptas
  till behandling.
 7. Reservation mot beslut skall anmälas i omedelbar anslutning
  till behandling av det aktuella ärendet. Det åligger mötets
  ordförande att före övergången till nästa ärende kungöra namn på
  samtliga reservanter samt, så snart skriftlig reservation
  inkommit, lydelsen av densamma.
 8. Ledamot har rätt att i förekommande fall anteckna avvikande
  mening i protokollet.
 9. Fråga som inte upptas i denna stadga regleras av
  mötesordförande enligt sedvanlig förhandlingspraxis.
5:13 Protokoll Vid möte skall föras protokoll som upptar anteckning
om ärendes art, samtliga ställda och ej återtagna yrkanden, beslut
samt särskilda yrkanden och reservationer.
5:14 Protokolls
justering
Protokoll justeras av årsmötets ordförande jämte två
av årsmötet särskilt utsedda justeringspersoner.
5:15 Protokolls
färdigställande
Protokoll skall färdigställas och justeras senast två
veckor efter årsmöte. Detta skall då finnas tillgängligt för
samtliga medlemmar i föreningen.
5:16 Årsmötets
åligganden
Årsmötet åligger

att fastställa instruktioner för styrelse och utskott.
att fastställa budget för årets
verksamhet.

Kapitel 6

Val

6:1 Valsätt Val till förtroendeposter hålles årligen i fria,
allmänna, slutna, direkta val.
6:2 Valprocedur Valproceduren beslutas av styrelsen. Den skall dock
motsvara krav på att varje medlem skall kunna avlägga en röst samt
omöjliggöra för icke medlemmar att rösta.
6:2 Rösträtt Rösträtt äger varje medlem i Nuclear Nation.
6:3 Valbarhet Valbar till förtroendepost är varje medlem som
nominerats före nomineringstidens utgång.
6:4 Nominering Fri kandidatnominering kan ske till styrelsen senast
sju dagar före första valdag. Nominerad medlem kan välja att avsäga
sig nomineringen eller acceptera den. Om bekräftelse inte har
inkommit till styrelsen senast två dagar före första valdag, antas
att den nominerade avsäger sig nomineringen.
6:5 Handlingars
offentlighet
Till styrelsen inlämnade valhandlingar är
offentliga.
6:6 Fördelning av
poster
Valda till förtroendeposter är de kandidater som vid
valet erhållit flest röster till respektive nominering. Vid lika
röstetal för två eller flera kandidater avgör lotten deras inbördes
ordning.

Kapitel 7

Utskott

7:1 Bildande Varje sakansvarig i styrelsen äger rätt att till sin
hjälp ta vilken frivillig medlem som helst. Sakansvarig samt de inom
området behjälpliga medlemmarna bildar då ett utskott.
7:2 Protokoll Vid utskotts sammanträde skall protokoll föras.
7:3 Ansvarighet Utskott ansvarar genom sakansvarig inför
styrelsen.

Kapitel 8

Ekonomi

8:1 Medlems
skyldighet
Medlem av föreningen skall erlägga vederbörligen
bestämda avgifter.
8:2 Medlemsavgift Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet.
8:3 Disponibla
medel
Styrelsen beslutar om utbetalningar som skall göras i
överensstämmelse med fastställd budget.
8:4 Firmateckning Föreningens ordförande och kassör tecknar var för sig
föreningens firma. Styrelsen må i särskilt fall utse speciell
firmatecknare.

Kapitel 9

Revision och ansvarsfrihet

9:1 Revisorer Intern revisor skall vara myndig och medlem av
Nuclear Nation. Revisor kan ej inneha annan vald post inom
föreningen.
9:2 Revisors
åligganden
Styrelse med utskott granskas i sak av intern
revisor. Det åligger revisor att två veckor före årsmöte varje år
avsluta sin granskning för föregående verksamhetsår och över den
företagna revisionen avgiva berättelse. Sådan berättelse skall även
innefatta yttrande i fråga om ansvarsfrihet för berörda organ och
tjänstemän.
9:3 Revisors
rättigheter
Revisor är ständigt adjungerad till styrelsemöte och
äger där närvaro-, yttrande- och yrkanderätt.
9:4 Räkenskaper Revisorer skall löpande tillställas protokoll och
övriga handlingar som berör de delar av Nuclear Nations verksamhet
de har i uppdrag att granska.

Kapitel 10

Stadgeändring

10:1 Ändring av
stadgan
Förslag till ändring av stadgan behandlas enligt §
5:6.
10:2 Beslut om
stadgeändring
Ändringsförslaget skall behandlas vid ett årsmöte
eller två styrelsemöten med minst en månads mellanrum. För beslut
vid årsmöte fordras att minst två tredjedelar av antalet närvarande
röstberättigade är ense om beslutet. För beslut vid styrelsemöten
krävs, vid båda tillfällena, en enig styrelse. Vid andra
styrelsemötet kan det vid första läsningen antagna förslaget endast
bifallas eller avslås.

Kapitel 11

Stadgetolkning

11:1 Tolkning Vid frågor om tolkning av dessa stadgar gäller
styrelsens mening.