Nuclear Nations årsmöte 19/5

Här kommer den slutgiltiga kallelsen till Nuclear Nations årsmöte. Mötet hålls alltså osndag 19/5 kl 19:00 på L’Orient.

Dagordningen ser ut som följer:

1) Mötets öppnande
2) Val av mötesordförande och mötessekreterare
3) Val av justeringspersoner
4) Verksamhetsberättelse 2009-2010
5) Ekonomisk redovisning
6) Revisionsberättelse
7) Ansvarsfrihet för styrelsen
8) Val av styrelse
9) Övriga frågor
10) Mötets avslutande

Välkomna till mötet!
/Styrelsen