Årsmöte 2018

Välkomna till Nuclear Nations årsmöte 2018!

Tid: Lördag 17:e mars 14.00
Plats: Studiefrämjandet i Linköping, Platensgatan 25, 582 20 Linköping

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av justeringspersoner
4. Verksamhetsberättelse
5. Ekonomisk redovisning
6. Revisionsberättelse
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av styrelse och revisor
9. Övriga frågor
10. Mötets avslutande